Achtergrond

Aanleiding

Greenport als term voor het tuinbouwcluster bestaat sinds de beginjaren 2000 en komt voort uit het tuinbouwbedrijfsleven. De term is in 2004 voor het eerst in beleidsnotities van de overheid terecht gekomen, namelijk in de Nota Ruimte. De greenport omvat het totale tuinbouwcluster. De afgelopen jaren is Greenport als 'economisch merk' bekend: een van de pijlers onder de Nederlandse economie. Daarnaast is het de duiding van een publiek-privaat netwerk waarin diverse activiteiten zijn voortgekomen.

2005-2011

In juni 2005 vond de eerste conferentie van Greenport Nederland plaats en is er een gezamenlijke agenda ‘Manifest Greenport(s) Nederland’ vastgesteld. De uitvoeringsstrategie van de stuurgroep Greenport Nederland is destijds vervolgens verwoord in Bestuurlijke Uitvoeringsafspraken (2007-2011). Door ondertekening van deze bestuurlijke uitvoeringsafspraken op 21 juni 2007 geven de betrokken partijen aan dat zij aan de slag gaan met de uitvoering. Greenport Nederland heeft daarnaast, onder leiding van een Taskforce gewerkt aan de totstandkoming van de gezamenlijke visie  Excelleren! met als horizon 2040.

Vervolgens wordt in juni 2010 de strategische agenda mainport 2010-2013 - Denken en doen! tijdens de vijfde zomerconferentie van Greenport Nederland gepresenteerd. Hierin staan geactualiseerde afspraken uit de uitvoeringsagenda (2007-2011) en nieuwe activiteiten, mede op basis van de Visie 2040.  In 2010 presenteerde de Adviesgroep Nijkamp een visie voor de langere termijn: Vitaal tuinbouwcluster 2040. In 2011 is gekozen voor een nieuwe governance-structuur. Door het bedrijfsleven is de vereniging Greenport Holland ingericht en door de overheden het Greenport Overhedenoverleg.