Greenport Holland

Eénheid

Binnen het tuinbouwcluster vindt u uiteenlopende bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan teeltbedrijven, veilingen, handelshuizen, exporteurs,  tuinbouwtoeleveranciers, financiële en adviesinstellingen. Greenport Holland is de naam van dit tuinbouwcluster. Greenport Holland is ook de naam van de belangenvereniging van het bedrijfsleven. Door met één naam voor de sector en voor de vereniging te werken, versterkt het tuinbouwcluster haar positie. Zo profileert Greenport Holland zich herkenbaar en aanspreekbaar.

Voorzitter Niek Jan van Kesteren

Onder voorzitterschap van Van Kesteren werkt Greenport Holland aan visievorming, belangenbehartiging en lobby op vier hoofdthema’s: Ketenborging, Markt, Mededinging & Intellectueel Eigendom en Plantgezondheid

Netwerk Greenport

De economie wordt door het bedrijfsleven gemaakt en de overheid zorgt voor goede randvoorwaarden. In de gezamenlijke onderwerp en soms ook belangen, vindt men elkaar. Om die reden functioneren beide 'kolommen' in het netwerk van Greenport Holland. Men zoekt elkaar actief op binnen dit netwerk: aan de onderhandelstafel, maar ook op gezamenlijke informatiebijeenkomsten en congressen.