Nieuws

Hier vindt u alle pers- en nieuwsberichten, downloads en video's van Greenport Holland.

Alle nieuwsberichten & downloads van:

 

Persbericht:

Groen onderwijs internationaler en meer gericht op innovatie

26 oktober 2016 - Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker geproduceerd is. Ook innovaties gaan een belangrijke rol spelen in het groene onderwijs, zodat de studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Verder gaan het onderwijs en het bedrijfsleven nauwer samenwerken voor meer kennisuitwisseling. Dat staat in de ‘Ontwikkelagenda Onderwijs’ die vandaag is ondertekend door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Staatssecretaris Van Dam: “De wereldwijde uitdagingen om genoeg voedsel te produceren en tegelijkertijd onze leefomgeving te beschermen bieden kansen voor Nederland. Samen met het bedrijfsleven ondersteun ik het groen onderwijs om op tijd in te spelen op de veranderde vraag, zodat Nederland internationaal toonaangevend kan blijven. Zo blijft het groen onderwijs bijdragen aan de toppositie van de groene sector en blijft daarmee ook aantrekkelijk voor de studenten”

De aansluiting van het groene VMBO, MBO, HBO en WO op arbeidsmarkt wordt verbeterd door het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de behoefte van de groene sector (agri&food, tuinbouw & uitgangsmaterialen, natuur & leefomgeving).
Nieuwe technieken worden direct in de opleidingen geïntegreerd, zodat studenten vertrouwd raken met de innovaties in het bedrijfsleven. De innovatiekracht van de groene sector wordt verder vergroot door samenwerking met andere disciplines, zoals ICT en techniek. Bijvoorbeeld de toepassing van drones en het gebruik van satellietbeelden. Dit levert niet alleen innovatie op, maar ook beroepen die nu nog niet bestaan.

De mondiale uitdagingen zoals voedsel en klimaat bieden kansen voor de Nederlandse groene sector. Daarom komen er meer uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten, stageplaatsen en afstudeeropdrachten in het buitenland. Ook gaan de kennisinstellingen meer diensten in het buitenland aanbieden, zoals agrarische opleidingen in ontwikkelingslanden of trainingen voor de eindgebruikers van geëxporteerde landbouwmachines. Tijdens handelsmissies worden dergelijke mogelijkheden nadrukkelijk naar voren gebracht.

Verdere specialisatie wordt mogelijk door expertise van meerdere onderwijs- en kennisinstellingen te bundelen in expertise centra of gespecialiseerde campussen, zoals de Greenport HortiCampus. Ook op regionaal niveau gaan de instellingen en het bedrijfsleven intensiever samenwerken. Zo werken de AOC's in de randstad aan een onderwijscluster voor vergroening van de metropool. Voor de opstartfase van de Ontwikkelagenda stellen de partners gezamenlijk 6 miljoen euro beschikbaar. Verder zetten de partners zich in om structureel meer investeringen binnen te halen. Volgens de partijen moet een bedrag gezocht worden van circa 40 miljoen euro.

Meer informatie/ niet voor publicatie

Contact:

Bedrijfsleven & maatschappelijke organisaties: Gabrielle Nuijtens 0646152065

Onderwijs:                                                           Klaas Boer 0652055282

Ministerie van Economische zaken:                   Caspar Itz 0610551061

 

Persbericht

Niek jan van Kesteren nieuwe voorzitter GreenportHolland

Den Haag mei 2016 - Per 1 juni 2016 wordt Niek Jan van Kesteren, nu nog algemeen directeur VNO-NCW,  benoemd tot voorzitter van Greenport Holland. Greenport Holland verwacht hiermee de interne samenwerking tussen de partijen die Greenport Holland vormen, te optimaliseren.

Van Kesteren stopt per 1 juni met zijn werkzaamheden bij VNO-NCW. Als voorzitter van Greenport Holland  volgt hij Loek Hermans op. Die zal  zich, wat betreft de tuinbouw,  volledig gaan concentreren op zijn rol als voorzitter van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Profilering en belangenbehartiging
Van Kesteren past goed in het profiel van de gewenste kandidaat. Deze krijgt de opdracht om de interne samenwerking  tussen de partijen die gezamenlijk Greenport Holland vormen, te optimaliseren en Greenport Holland als belangrijke speler in de tuinbouwsector verder te profileren. Het doel van Greenport Holland is te komen tot een gezamenlijke sectorstrategie en sectorpositionering. De partijen die Greenport Holland vormen zijn blij met opnieuw een voorzitter met veel  bestuurlijke ervaring.

Positie versterken
Het tuinbouwcluster bestaat uit uiteenlopende bedrijven en organisaties: o.a.  teeltbedrijven, veilingen, handelshuizen, exporteurs, tuinbouwtoeleveranciers, financiële en adviesinstellingen.  Binnen Greenport Holland stemmen de organisaties, die actief zijn in het tuinbouwcluster, hun gezamenlijke standpunt en  lobby af. Het tuinbouwcluster versterkt haar positie door voor tuinbouwbrede onderwerpen vanuit één vereniging te werken en eenduidig naar buiten te treden.  Zo profileert Greenport Holland zich herkenbaar en aanspreekbaar.  Greenport Holland omvat het totale tuinbouwcluster. De afgelopen jaren is Greenport Holland als 'economisch merk' bekend geworden: één van de pijlers onder de Nederlandse economie.

Greenport Holland draagt bij aan een gezond Nederland door middel van het stimuleren van  een groene leefomgeving en de consumptie van veilig en gezond voedsel (een Gezond Nederland), het creëren van gunstige marktomstandigheden die groei mogelijk maken (Groene Economie) en het scheppen van de juiste randvoorwaarden om innovatie binnen de sector te bevorderen (Duurzame Innovatie).